Webshop

Privacy Statement
Market hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Market houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy
           Statemant;
-          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
-          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
-          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Market zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Market verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Administratieve doeleinde;
-          Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
-          Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
-          Mogelijkheid om een account aan te maken als klant voor de webstore of app.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Market de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornaam;
-          Tussenvoegsel;
-          Achternaam;
-          Geslacht;
-          (Zakelijk) Telefoonnummer;
-          (Zakelijk) E-mailadres;
-          Adresgegevens zoals aflever- en factuuradres;
-          Bedrijfsnaam, KVK-nummer en website;
-          Overige persoonsgegevens die u achteraf bv door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch als middels een klantaanvraag formulier;
-          Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Uw persoonsgegevens worden door Market opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Market verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Market de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornaam;
-          Tussenvoegsel;
-          Achternaam;
-          Geslacht;
-          Telefoonnummer;
-          E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Market opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de periode dat men aangemeld is.
 

Verwerking van persoonsgegevens van prospects, stakeholder-/lobbycontacten en/of 
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Market verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn of ander Social Media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Market de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornaam;
-          Tussenvoegsel;
-          Achternaam;
-          Geslacht;
-          Telefoonnummer;
-          E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Market opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.
 

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden en wanneer u een particuliere klant en/of niet branche gerelateerd bedrijf bent.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-          Het verzorgen van de internetomgeving;
-          Het verzorgen van de (financiële) administratie;
-          Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
-          Het uitvoeren/verwerken van een door u als particulieren of nieuwe klant van Market.

Bij "Het uitvoeren/verwerken van een door u als particulieren of nieuwe klant van Market" worden uw gegevens meteen doorgestuurd naar een wederverkoper van Market. Dit bedrijf wordt geselecteerd op de afstand tussen u en het dichtstbijzijnde bedrijf dat deze producten kan inkopen bij Market.
Bij het plaatsen van de aanvraag wordt dit bedrijf meteen voor uw zichtbaar alvorens u de aanvraag verstuurd en heeft de mogelijkheid om dit bedrijf ook direct te benaderen. U bent dus vrij de keuze te maken het bedrijf via ons of direct te contacteren.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Market bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-          Alle personen die namens Market van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
-          We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
-          Wij maken back-ups om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegvens
Market
Spikweien 43
NL-5943 AC Lomm
info@market.nl

Aan het laden...